Siirry sisältöön

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Laatimispäivä 23.3.2021

1.   Rekisterinpitäjä

Business Finland Oy (y-tunnus: 2725690-3)

Käyntiosoite: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki.

Vaihde: +358 (0)29 50 55000.

2.   Yhteydenotot

yhteydenotot tietosuoja@businessfinland.fi

3.   Rekisterin nimi

Eurahoitusneuvonta.fi –palvelusivusto

 4.   Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

Rekisteröityjen ryhmä

Tietojen käyttötarkoitus

Käsittelyperuste

Eurahoituneuvonta.fi-palvelun käyttäjät

 

Palvelun käyttäjä voi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään eurahoitusneuvonta.fi -sivuston yhteydenottolomakkeen kautta.

Palvelun käyttäjän antamia tietoja käytetään palvelun tarjoamiseen sivuston kautta sekä Business Finlandin palveluista ja tehtävistä tiedottamiseen ja markkinointiin.

Palvelun käyttäjille voidaan lähettää myös asiakastyytyväisyyskyselyjä. 

Jos yhteydenottaja edustaa yritystä tai muuta yhteisöä, joka on tai voi olla muutoinkin Business Finlandin asiakas, yhteydenottajan antamat tiedot voidaan siirtää Business Finlandin yleiseen asiakas-, sidosryhmä- ja markkinointirekisteriin. Tällöin tietoja käsitellään Business Finlandin yleisen asiakas-, sidosryhmä- ja markkinointirekisterin tietosuojaselosteesta ilmenevällä tavalla. 

Sopimus, rekisterinpitäjän oikeutettu etu

 

Ulkoistamme henkilötietojen käsittelytehtäviä kuten teknistä ylläpitoa tai tapahtumajärjestelyihin liittyviä tehtäviä alihankkijoillemme tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

5.   Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja:

-  henkilön nimi

-  sähköpostiosoite

-  puhelinnumero

-  henkilön edustama organisaatio

-  titteli/ammattinimike

-  tiedot palvelutarpeesta

6.   Henkilötietojen säilytysaika

Hävitämme henkilöä koskevat tiedot rekisteristä viimeistään silloin, jos henkilön kanssa ei ole ollut aktiivisia toimenpiteitä viiden vuoden aikana eikä henkilö liity vireillä olevaan asiaan. Jos palvelun tarjoaminen päättyy kokonaan, tiedot voidaan hävittää edellä mainittua aikaa aikaisemmin.

Hävittäminen tapahtuu poistamalla tieto kokonaan, passivoimalla tieto siten, ettei tietoa enää käsitellä ja pääsy tietoihin on rajattu, salaamalla tai ylikirjoittamalla.

7.   Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään yhteydenottajalta itseltään. 

8.   Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajien ryhmät sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietoja voidaan luovuttaa Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandille.  Muutoin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmannelle eikä tietoja siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Otathan huomioon, että siinä tapauksessa, että yhteydenottaja edustaa yritystä tai muuta yhteisöä, joka on tai voi olla muutoinkin Business Finlandin asiakas, yhteydenottajan antamat tiedot voidaan siirtää Business Finlandin yleiseen asiakas-, sidosryhmä- ja markkinointirekisteriin. Tällöin tietoja käsitellään ja voidaan luovuttaa Business Finlandin yleisen asiakas-, sidosryhmä- ja markkinointirekisterin tietosuojaselosteesta ilmenevällä tavalla. 

9.   Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Paperilla mahdollisesti säilytettävä aineisto säilytetään lukituissa ja kulunvalvonnalla varustetuissa toimitiloissa. Rekisterinpitäjän henkilöstö on sitoutunut salassapitovelvoitteisiin.

Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Henkilöstön pääsy rekisterin sähköiseen tietosisältöön on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Osaan rekisterin tietosisällöstä on käyttö rajoitettu rajatulle käyttäjäjoukolle. Ympäristö on suojattu asianmukaisilla palomuureilla ja muiden teknisten suojausten avulla.

Yllä esitettyjen toimien tarkoituksena on turvata rekisterissä säilytettävien henkilötietojen luottamuksellisuus, tietojen saatavuus ja eheys sekä rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen.

10.   Automaattinen päätöksenteko

Rekisterin tietoja ei käytetä päätöksentekoon, jolla on oikeusvaikutuksia henkilölle ja joka perustuu automaattiseen tietojen käsittelyyn kuten profilointiin.

11.   Evästeet

Käytämme verkkosivustollamme www.eurahoitusneuvonta.fi evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Sivustolla vierailijan valinnoista riippuen voimme käyttää evästeitä myös sivuston käytön analysointiin tai vierailijalle sopivan mainonnan tarjoamiseen. Evästeitä koskevat ehdot on kuvattu verkkosivuston käyttöehdoissa.

12.   Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 15 mukaisesi. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

13.   Rekisteröidyn oikeus vastustaa suoramarkkinointia

Rekisteröity voi antaa Rekisterinpitäjälle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja kanavakohtaisesti mukaan lukien suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuva profilointi.

 14.   Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tässä tietosuojaselosteessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tavanomainen tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Siltä osin kuin rekisteröity voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 16 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

15.   Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulisi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä tietosuoja@businessfinland.fi.

 16.   Päivitykset

Seuraamme tietosuojalainsäädännön muutoksia sekä haluamme kehittää toimintaamme jatkuvasti, ja pidätämme siksi oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta.